สรุปประเด็นการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 17ก.พ. 2564
17 ก.พ. 2564
34
0
สรุปประเด็นการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 17ก.พ. 2564
สรุปประเด็นการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 17ก.พ. 2564

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานแถลงข่าวประจำสัปดาห์

 

วันพุธที่ 17ก.พ. 2564 ณ ห้อง 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

 

1.พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปลี่ยนพื้นที่เรียนรู้ เป็นแปลงปลูกผักกินฟรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด - 19

โดย : นางสาวจุฑามาศ ทองชมพูนุช ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการสื่อสาร

 

2. การบริหารจัดการที่ดินทำกินบนพื้นที่สูง โดยการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง

โดย : ดร.เมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

 

3.สถานการณ์ และการบริหารจัดการน้ำของประเทศ

โดย : ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน

 

4. “เกษตรฯ” จับมือ “พาณิชย์” ผนึกจีนขยายความร่วมมือพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลไม้ไทย ดันส่งออกปี 64 เพิ่ม ตั้งเป้าทะลุ 7 หมื่นล้านบาท

 

โดย : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตกลง