ประวัติความเป็นมา
History
 • ประวัติความเป็นมา

  ประวัติความเป็น

            คณะรัฐมนตรีมีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2534 อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดใน 4 จังหวัด
  ที่มีสำนักงานเกษตรภาคตั้งอยู่ คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสงขลา

   

            ต่อมาในปี 2537 การประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั้ง 4 แห่ง โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  (สำนักงาน ก.พ.) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ผลในระดับที่พอใจจึงได้ยุบเลิกสำนักงานเกษตรภาคทั้ง 4 แห่ง และเกลี่ยอัตรากำลังไปปฏิบัติงาน
  ในสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้ง
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นการถาวร โดยกำกับดูแลและประสานงานด้านปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
  ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัดนั้นๆ

   

            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขึ้น เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  พ.ศ. 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 112 ตอนที่ 6 ก. ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538

   

   

   

            สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นราชการส่วนภูมิภาคมีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 586/2538 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2538 และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  (สำนักงาน ก.พ.) ได้มีมติให้กำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและจัดข้าราชการลงในตำแหน่ง ตามโครงการสร้างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  ตามหนังสือ ก.พ.ที่ นร 0707.43/1341 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2538

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ตกลง