วิสัยทัศน์/พันธกิจ
Missions
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ อำนาจหน้าที่

   

  วิสัยทัศน์

  องค์กรสมรรถนะสูง ในการอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการสู่ผลสัมฤทธิ์ เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

   

  พันธกิจ

                           1. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                     2. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  การทำงานมากขึ้น รวมทั้งการสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง

                     3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ

                     4. พัฒนาและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของกระทรวงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

                     5.สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

                 6.พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

   

  ภารกิจ อำนาจหน้าที่

                     1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

                     2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด กำกับการบูรณาการและ
  ติดตามการใช้งบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

                     3. กำกับ ดูแล ควบคุม ประสานดำเนินงานและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ตามแผนงานและ
  โครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

                     4. ดำเนินงานโครงการพิเศษ โครงการพระราชดำริ งานช่วยเหลือเกษตรกร งานภัยพิบัติ การเตือนการระบาดและ
  เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร

                     5. กำกับ ดูแล ควบคุมและพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงในจังหวัด

                     6. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์แม่ข่าย
  ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

                     7. กำกับ ดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

                     8. ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

                     9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   

   

   

   

ตกลง