(ร่าง) รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสงขลา
2 มี.ค. 2564
14
17
(ร่าง)รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
(ร่าง) รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสงขลา

(ร่าง) รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสงขลา

ตกลง