พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542
20 เม.ย. 2560
136
76

พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไวดังตอไปน

ตกลง