พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
20 เม.ย. 2560
121
66

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช

       อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง พันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ เสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้

ตกลง