คู่มือ การดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
21 เม.ย. 2560
262
1,532
คู่มือ การดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
คู่มือ การดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

คู่มือ การดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

แนวทางการดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

1. หลักการและเหตุผล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของกระทรวง (Road map) ซึ่งมีโครงกำรที่สำคัญคือกำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสินค้ำเกษตร ด้ำนสินค้ำพืช ปศุสัตว์ และประมง ประกอบกับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สำริกัลยะ) ได้มอบนโยบำย เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2558 เน้นให้ควำมสำคัญในเรื่องกำรลดต้นทุนกำรผลิต โดยกำรรวมแปลงกำรผลิตของเกษตรกรเป็นแปลงใหญ่จะก่อให้เกิดกิจกรรมลดต้นทุนกำรผลิตตำมที่กำหนด และสำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นกำรเพิ่มโอกำสในกำรแข่งขันให้กับสินค้ำเกษตร ทั้งนี้ กำรปรับโครงสร้ำงสินค้ำที่สำคัญดังกล่ำว จะต้องทำกำรผลิตในพื้นที่ที่มีควำมเหมำะสม ตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกำศเขตพื้นที่เหมำะสมสำหรับ กำรผลิตสินค้ำ 20 ชนิดไว้แล้ว โดยมีหลักกำร คือกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต อำทิ ลดต้นทุนกำรผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ รวมทั้งผลผลิตมีคุณภำพได้มำตรฐำน ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด

มีกำรผลิตร่วมกันเป็นกลุ่มและมีกำรเชื่อมโยงกับตลำดเพื่อบริหำรจัดกำรให้เกิดสมดุลระหว่ำงอุปทำนและอุปสงค์ ของสินค้ำ แก้ปัญหำเรื่องสินค้ำล้นตลำดและรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ำ

อย่ำงไรก็ตำม โครงสร้ำงภำคกำรเกษตรของไทย เกษตร

ตกลง