คู่มือ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
21 เม.ย. 2560
353
13,937
คู่มือโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
คู่มือ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน

 คู่มือ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน

โครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน

1. หลักกำรและเหตุผล เป็นการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ให้เข้มแข็งเพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกให้มากที่สุด และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีผลตอบแทนที่จะท าให้เกษตรกรสามารถด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ การเกษตรได้อย่างยั่งยืน

ตกลง