คู่มือทั่วไป การรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์กับ มกท.
21 เม.ย. 2560
211
8,906
คู่มือทั่วไป การรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์กับ มกท.
คู่มือทั่วไป การรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์กับ มกท.

คู่มือทั่วไป การรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์กับ มกท.

1. คำจำกัดความ / Definition ได้แก่ การผึ่งแห้ง การตากธัญชาติ การทำการตัดแต่ง การคัดเลือก การบรรจุ ผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บ และการขนส่ง

การต้ม การตากแห้ง การอบ การผสม การบด การอัด การสี การทำให้เป็น ของเหลว การหมัก การดอง การแชอิ่ม การเคี่ยว การกวน การทอด ฯลฯ 

ตกลง