คู่มือ เกษตรกรปลอดโรค สำหรับเกษตรกรและ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
21 เม.ย. 2560
142
191
คู่มือเกษตรกรปลอดโรคสำหรับเกษตรกรและ
คู่มือ เกษตรกรปลอดโรค สำหรับเกษตรกรและ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

คู่มือ เกษตรกรปลอดโรค สำหรับเกษตรกรและ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

            มารู้จักสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกันเถอะ ปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกันมากขึ้น เพราะต้องการให้ผลผลิตของตนที่เพาะปลูกไว้ปราศจากโรคและแมลง มาทำลายจนก่อให้เกิดความเสียหาย สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เลือกใช้ บางครั้งก็ไม่ตรงกับศัตรูพืชที่มารบกวน หรือใช้ผสมรวมกันหลากหลาย ชนิด และที่สำคัญสารแต่ละชนิดที่ ใช้มีความเป็นพิษร้ายแรงสูง อาจทำให้เกษตรกรได้รับอันตราย เกิดอาการและความเจ็บป่วยต่างๆ ตามไปด้วย ผู้บริโภคที่ซื้อผลผลิตของเกษตรกรมารับประทานก็อาจจะ ได้รับอันตรายตามไปด้วย นอกจากนี้การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช มากเกินความจำเป็น หรือไม่รู้จักวิธีการกำจัดหรือทำลายอย่างถูกต้อง สารเคมีกำจัดศัตรูพืชนั้นก็อาจสะสมลงบนพื้นดิน แม่น้ำลำคลอง ส่งผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนและบริเวณใกล้เคียงได้ ดังนั้น เกษตรกรควรที่จะทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสารเคมีกำจัด ศัตรูพืช ตั้งแต่การเลือกซื้อ การผสม การฉีดพ่น และการกำจัดหรือ ทำลายอย่างถูกต้อง

ตกลง