คู่มือ การประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
21 เม.ย. 2560
175
303
คู่มือ การประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
คู่มือ การประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

คู่มือ การประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

1.1 จุดประสงค์ของคู่มือ จุดประสงค์หลักของคู่มือฉบับนี้ คือ การนำเสนอเครื่องมือ กระบวนการ และวิธีการมาตรฐาน ในการประเมินความเสี่ยงและการทำแผนที่ความเสี่ยงเพื่อใช้สำหรับเตรียมความพร้อม ลดผลกระทบ และวางแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ แม้ว่าการประเมินความเสี่ยงจะสามารถทำได้ในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศลงมาถึง ระดับชุมชน แต่ระดับที่เหมาะสมในการนำคู่มือฉบับนี้ไปใช้คือ ระดับจังหวัด เนื่องจากเป็นคู่มือ ที่ประกอบด้วยเนื้อหาและกรณีตัวอย่างจากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดสงขลา โดยเครื่องมือและ วิธีการมาตรฐานในการประเมินความเสี่ยงจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสอดคล้องเป็นแบบแผน ในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงในประเทศไทย ทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับความเสี่ยง จากภัยพิบัติที่ประเทศไทยต้องเผชิญ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการรับมือ ป้องกัน และ ลดผลกระทบจากความเสี่ยงภัยพิบัติที่หลายจังหวัดมีร่วมกันและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารความเสี่ยงระหว่างจังหวัดและบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

ตกลง