ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนบุคคลเข้ารับการคัดเลือกทดสอบกลิ่น เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่นของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2 มี.ค. 2564
45
18
ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนบุคคลเข้ารับการคัดเลือกทดสอบกลิ่น เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่นของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ด้วยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะจัดให้มีการทดสอบคัดเลือก เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่นของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการดำเนินงานตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548 จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคคลที่มีคุณสมบัติดังนี้ต่อไปนี้ 1. เป็นผู้มีอายุระหว่าง 18 - 60 ปี 2. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคภูมิแพ้ หรือระบบทางเดินหายใจ และมีสุขภาพจิตดี 3. เป็นผู้ประสาทสัมผัสรับรู้กลิ่น สามารถตรวจกลิ่น แยกแยะกลิ่นและจดจำกลิ่นได้ 4. เป็นผู้ไม่ตื่นเต้น ตื่นตระหนก หรือตกใจง่าย 5. เป็นผู้ไม่ดื่มสุรา และไม่สูบบุหรี่หรือเกี่ยวข้องกับสารเสพติดอื่นใด 6. เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ 7. เป็นผู้ไม่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในหรือใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบ กิจการที่อาจทำให้เกิดความคุ้นเคยกับกลิ่นหรือาจทำให้เกิดผลกระทบต่อประสาทสัมผัสรับรู้กลิ่น เข้าร่วมทดสอบคัดเลือก ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ภาคเหนือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 128 ถนนทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ภายในวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 15.30 น. การทดสอบคัดเลือกดังกล่าว จะทดสอบการรับรู้กลิ่นโดยใช้สารมาตรฐานกลิ่น 5 ชนิด ตามวิธีการที่ Japanese Industrial Standards (JLS) กำหนด ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายนวรัฐ เทศพิทักษ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 53240530-2 หรือ 086 3145294 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมทดสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่นของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในวันที่ เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตกลง