ประกาศฯ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1
4 พ.ย. 2564
11
0
ประกาศฯหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการการดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ประกาศฯ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1
ประกาศฯ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ดังนี้
▶ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 359 กก./ไร่
▶ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 432 กก./ไร่
▶ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 682 กก./ไร่
▶ ข้าวเปลือกเจ้า 602 กก./ไร่
▶ ข้าวเปลือกเหนียว 387 กก./ไร่
โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิด คูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้องชดเชย แต่ต้องไม่เกินปริมาณผลผลิตที่กำหนด
หากเกษตรกรเพาะปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด ใช้สิทธิได้ไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของชนิดข้าวที่กำหนดสูงสุด
ตกลง