รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2564
3 มี.ค. 2564
22
9
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2564

ที่มา: ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง