รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2564
18 มี.ค. 2564
27
3
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง