รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
18 ก.พ. 2564
43
12
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

 

ที่มา: ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง