รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
9 ก.พ. 2564
23
5
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ที่มา: ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง