รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
2 ก.พ. 2564
23
12
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

 

ที่มา: ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง