รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564
25 ต.ค. 2564
24
8
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง