รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
15 พ.ย. 2564
12
9
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง