รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
16 พ.ย. 2564
26
8
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง