รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
26 พ.ย. 2564
25
6
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง