รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564
1 ธ.ค. 2564
26
5
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง