ประวัติความเป็นมา
History
  • ประวัติของสำนักงาน

             กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้ง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ.2538 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 6 ก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538  หน้า 7  มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการจัดทำและประสานแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัด กำกับ  ดูแล  และประสานการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ที่มีหลายส่วนราชการร่วมกัน ติดตามประเมินผลการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัด  เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด  โดยมีเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนกระทรวง เกษตรและสหกรณ์  ประจำจังหวัด

            การบริหารงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  ในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัด  ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 กำหนดให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการจังหวัด (กจ.) และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาชนบทและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคพ.ศ.2535 ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด (กพจ.) รวมทั้งเป็นศูนย์กลางบริหารงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด  และยังเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค  จึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การบริหารงาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และใช้ในการบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด  ให้บรรลุตามบทบาทหน้าที่ของสำนักงานฯ และสนองนโยบายของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ตกลง