ตกลง
โครงสร้างองค์กร
Structure
 • โครงสร้างหน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

  ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี มีอัตรากำลังข้าราชการทั้งสิ้น 9 อัตรา

  ข้าราชการระดับอำนวยการระดับสูง       จำนวน 1  อัตรา

  ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ         จำนวน 1 อัตรา

  ข้าราชการระดับชำนาญการ                   จำนวน 4 อัตรา

  ข้าราชการระดับปฏิบัติการ                     จำนวน 1 อัตรา

  ข้าราชการระดับชำนาญงาน                   จำนวน 1 อัตรา

  ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน                     จำนวน 1 อัตรา

  ลูกจ้างประจำ                                         จำนวน 2 อัตรา

  พนักงานราชการ                                    จำนวน 5 อัตรา