วิสัยทัศน์/พันธกิจ
Mission
 • ภารกิจ

  (๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

  (๒) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด กำกับการบูรณาการ และติดตามการใช้งบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงในจังหวัด

  (๓) กำกับ ดูแล ควบคุม ประสาน ดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

  (๔) ดำเนินงานโครงการพิเศษ โครงการในพระราชดำริ งานช่วยเหลือเกษตรกร งานภัยพิบัติการเตือนการระบาดและเฝ้าระวัง และเตือนภัยสินค้าเกษตรในจังหวัด

  (๕) กำกับดูแล ควบคุม และพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงในจังหวัด

  (๖) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์แม่ข่ายข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

  (๗) กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

  (๘) ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

  (๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  • วิสัยทัศน์

       องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการ สู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

    

  • พันธกิจ

   1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการทำงาน มากขึ้น รวมทั้ง การสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง

   2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ

   4. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

   5. พัฒนาและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของกระทรวงให้เป็น ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

   6. สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

    

  • วัฒนธรรม " HOPE ”

   มีคุณธรรม สร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบร่วมกัน "HOPE”

   H : Honesty : มีคุณธรรม

   O : Ownership : รับผิดชอบร่วมกัน

   P : Prompt to change : พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

   E : Establish : สร้างสรรค์

    

   ค่านิยม

   ซื่อสัตย์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็น มุ่งผลสัมฤทธิ์

  • เป้าประสงค์

   1. หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

   2. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

   3. ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ

   4. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

   5. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

    

  • นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี

   1. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม

       โดยให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมการสร้าง จิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ของตนเอง ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

   2. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

       โดยส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการให้บริการที่มีความสะดวก ทันสมัย โปร่งใสและสุจริต และอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการ ตอบสนองความต้องการ และมีความพึงพอใจ

   3. ด้านองค์การ

       โดยการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยของสำนักงาน และส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนดำเนินงาน (Action Plan) ที่ชัดเจนและสอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และจัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายและความสอดคล้องกับ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

   4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน

       โดยให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อร่วมตัดสินใจในการพัฒนาองค์การ

  • ประเด็นยุทธศาสตร์

   1. การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 2 กลยุทธ์ ได้แก่

   1) พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
   2) พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

   2. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 3 กลยุทธ์ ได้แก่

   1) พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer 
   2) เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และเป็นธรรม
   3) พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ

ตกลง