ตกลง
การประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี (พิจารณาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม)
21 ธ.ค. 2561
371
0
การประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี (พิจารณาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม)

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 นายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางอัญญมณี ฟูเต็มวงศ์ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาการขอปรับเปลี่ยนประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) เพื่อรองรับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี