ตกลง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
26 เม.ย. 2562
90
0
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2561 นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เขต 14 ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานเพื่อตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วน โดยมีประเด็น จำนวน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) การบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง 2) การจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด 3) การบริหารจัดการระบบเกษตรแปลงใหญ่หรือวิสาหกิจแปลงใหญ่ 4) การบริหารจัดการนมโรงเรียนตามระบบใหม่ 5) การบริหารจัดการที่ดินตามโครงการจัดที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 6) การจ่ายค่าเยียวยาชาวประมงฯ ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี