ตกลง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานบูรณาการ โครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน สถานศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจอินทรีย์แบบบูรณาการ
10 พ.ค. 2562
69
0
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานบูรณาการ โครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน สถานศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจอินทรีย์แบบบูรณาการ

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายอนันต์ปรีชาวุฒิวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานบูรณาการ โครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน สถานศึกษา เพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจอินทรีย์แบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งหน่วยงานที่เสนอโครงการเข้ามา ได้รับการอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดอุบลราชธานี (กรณี งบประมาณเหลือจ่าย) ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการ ดังนี้

1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

2. โรงเรียนบ้านหนองนกทา

3. โรงเรียนบ้านหนองเชือก

4. โรงเรียนนางาม (ผลแก้วอุปถัมภ์)

5. โรงเรียนบ้านบะไห

6. โรงเรียนบ้านหนองเม็ก

7. โรงเรียนบ้านคำหว้า (วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

8. กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก 

9. กศน.อำเภอตระการพืชผล

10. กศน.อำเภอสำโรง

11. กศน.อำเภอเดชอุดม

12. กศน.อำเภอสิรินธร

13. กศน.อำเภอนำขุ่น

14. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี