วิสัยทัศน์/พันธกิจ
Missions
 • ภารกิจสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และการจัดทำงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

   

  2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด กำกับ การบูรณาการ และติดตามการใช้งบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

   

  3. กำกับ ดูแล ควบคุม ประสาน ดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

   

  4.  ดำเนินงานโครงการพิเศษ  โครงการพระราชดำริ  งานช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยพิบัติ  การเตือนการระบาดและเฝ้าระวัง และเตือนภัยสินค้าเกษตรในจังหวัด

   

  5.  กำกับดูแลควบคุม  และพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ในจังหวัด

   

  6.  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์แม่ข่ายข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

   

  7.  กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

   

  8.  ปฏิบัติงานร่วมกับ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

   

 • อำนาจหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

  อำนาจหน้าที่

  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.๒๕๕๒ ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาค  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีอำนาจดังต่อไปนี้

  ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และการจัดทำงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

  ศึกษาวิเคราะห์ และจัดท้าแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกำกับการบูรณาการ และติดตามการใช้งบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงในจังหวัด

  กำกับ ดูแล ควบคุม ประสาน ดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของ การปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

  ดำเนินการโครงการพิเศษ โครงการในพระราชดำริ งานช่วยเหลือเกษตรกร งานภัยพิบัติ การเตือนการระบาดและเฝ้าระวัง และเตือนภัยสินค้าเกษตรในจังหวัด

  กำกับดูแล ควบคุม และพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงในจังหวัด

  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้เป็นศูนย์แม่ข่ายข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

  กำกับดูแลหน่วยงานสังกัดกระทรวงดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

  ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

   

   

   

 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

  1. วิสัยทัศน์ (Vision)

  แหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ  เกษตรกรมีความเข้มแข็ง  ทรัพยากรการเกษตรมีความยั่งยืน

   

  2. พันธกิจ (Mission)

   

    1.ส่งเสรอมการผลิตสินค้าเกษตรสร้างมุลค่า เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

  2.ส่งเสริม พัฒนาเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  4.ส่งเสริมการใช้งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

   

ตกลง