โครงสร้างองค์กร
 • โครงสร้างกลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา

  โครงสร้างกลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา

   

  Øการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา×

  ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 430/2552 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2552 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น แบ่งเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม

 • โครงสร้างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

  โครงสร้างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

ตกลง