คู่มือแนวทางปฏิบัติในการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560
25 ม.ค. 2564
482
3,249
ตกลง