ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 • RESET
  1. จาก 105
แสดงข้อมูล 24/2,499 รายการ
 • ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
 • นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
 • แผนงาน โครงการ งบประมาณ ปีปัจจุบัน ม.9(3)
 • คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
 • สิ่งพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง ม.9(5)
 • สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
 • มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายฯ ม.9(7)
 • ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
  1. ประกาศประกวดราคา สอบราคา
  2. สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
   การจัดหาพัสดุ
   การให้บริการประชาชน
   การบริหารงานของหน่วยงาน
   การบริหารงานงบประมาณ
   การบริหารงานบุคคล
   การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  5. งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
  6. ที่สาธารณะประโยชน์
  7. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
 • สัญญาอื่นๆ
ตกลง