ประวัติความเป็นมา
History
 • ประวัติความเป็นมา ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2547 เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา และการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ

 • อำนาจหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
  ในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  (ตามระเบียบสำนักงานปลัดเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2547)

  1. ให้คำแนะนำ และกำกับดูแลเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ
  การอนุญาต การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

  2. ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งการจัดพิมพ์และการเผยแพร่

  3. ให้คำแนะนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณา ประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารของราชการที่เป็นความลับของราชการ

  4. ให้คำแนะนำหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลข่าวสารของราชการที่ควรจัดเก็บไว้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

  5. ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำ และปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ หรือข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ

  6. ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับส่วนราชการและเอกชน

  7. ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็น ในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้

  8. แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

  9. เชิญบุคคลใด ๆ มาสอบถามหรือให้ชี้แจง แสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
  10. ดำเนินงานอื่นใดตามที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย

 • ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

      สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
  ในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้น

   

  ณ ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  โทร.0-2629-9040
  หรือทางเว็บไซต์ dataops.opsmoac.go.th

ตกลง