นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28 มี.ค. 2566
966
668
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์การและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

 

 

ตกลง