ขอเชิญสมัครเข้ารับรางวัล "โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต"
11 เม.ย. 2566
628
807

          มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับรางวัล“ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมมาตั้งแต่ปี 2546 โครงการดังกล่าวได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี ในปีนี้มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” ประจำปี 2566 อีกครั้งหนึ่ง เพื่อยกย่องสนับสนุนและให้กำลังใจแก่คนพิการในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสามารถของคนพิการ และหน่วยงานต่างๆ จะได้ให้โอกาสแก่คนพิการ ในการประกอบอาชีพมากขึ้น

คนพิการที่จะได้รับรางวัลคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 7 ประเภทๆ ละ 1 รางวัล ดังนี้

 1. ทางการเห็น
 2. ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
 3. ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
 4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
 5. ทางสติปัญญา
 6. ทางการเรียนรู้
 7. ออทิสติก

คุณสมบัติของคนพิการที่สมควรได้รับการพิจารณา ได้แก่

 1. เป็นคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 7 ประเภท และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 2. มีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ หรือมีหนังสือรับรองจากแพทย์ หรือจากหน่วยราชการสมาคม มูลนิธิ ที่เกี่ยวกับคนพิการ ว่าเป็นคนพิการจริง
 3. ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องต่อไปนี้
          (1) การศึกษา         (2) การงานและอาชีพ
          (3) การดำรงชีวิต     (4) การบำเพ็ญประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชน
 4. มีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นตัวอย่าง และแบบอย่างได้
 5. ยังไม่เคยได้รับการยกย่องระดับชาติในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
 6. ผู้ที่เคยส่งผลงานมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้อีก
 7. คณะกรรมการโครงการฯ หรือคณะทำงานคัดเลือก ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก

        รางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประกอบด้วย โล่เกียรติคุณ “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” และเข็มเชิดชูเกียรติ สำหรับประเภทคนพิการนี้ได้รับเงินเป็นรางวัลด้วยคนละ 10,000 บาท อีกทั้งได้รับการประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่มูลนิธิฯ จัดพิมพ์

        ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดล ชั้น 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0 2354 7393 อีเมล princessngarmchit@gmail.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www. princessngarmchit.org หรือรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ตกลง