ขอประกาศยกย่อง เชิดชู
6 ก.ค. 2566
308
0
ขอประกาศยกย่อง เชิดชู
ขอประกาศยกย่อง เชิดชู

ขอประกาศยกย่อง เชิดชู
นายวันปิยะ วาทิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เป็นผู้มีคุณธรรม ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ตามปณิธานความดีที่ตั้งไว้ ประจำปี 2566 ในส่วนของกองกลาง
และ กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ. ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตกลง