กระทรวงเกษตรฯ ร่วมงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566
8 ก.ย. 2566
245
0
กระทรวงเกษตรฯร่วมงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวอัจฉริยา จันทรวงศ์) พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย (นายอดิศร จันทรประภาเลิศ) เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศใน 3 ด้าน คือ ด้านบริการภาครัฐ ด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลร่วมกับนายไมตรี อินทุสุต กรรมการพัฒนาระบบราชการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 หน่วยงาน และองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ 1 หน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐรวมทั้งหมดจำนวน 66 รางวัล แยกเป็นด้านบริการภาครัฐ จำนวน 12 รางวัล ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 49 รางวัล และด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 5 รางวัล ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับ 1 รางวัล ในสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย ระดับดี ภายใต้ชื่อผลงาน “สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ BCG Model” ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

ตกลง