ประกาศมูลนิธิเกษตราธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาประจําปี 2565
27 ก.พ. 2566
2,037
0
ประกาศมูลนิธิเกษตราธิการ
ประกาศมูลนิธิเกษตราธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาประจําปี 2565

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาประจําปี 2565

ระดับประถมศึกษา
https://s.moac.go.th/E3LGey

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
https://s.moac.go.th/NWR7Yz

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
https://s.moac.go.th/EkZ3VN

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี
https://s.moac.go.th/N5kGKy

ตกลง