ประกาศมูลนิธิเกษตราธิการ เรื่อง ทุนการศึกษาประจำปี 2566
16 พ.ย. 2566
572
659
ประกาศมูลนิธิเกษตราธิการ
ประกาศมูลนิธิเกษตราธิการ เรื่อง ทุนการศึกษาประจำปี 2566

ด้วยมูลนิธิเกษตราธิการ มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา จึงได้จัดสรรเงินมูลนิธิเพื่อให้เป็นทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุนการศึกษานี้มอบให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี ครอบครัวมีรายได้น้อย โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา ตามเอกสารที่แนบ

ตกลง