ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ที่ได้ให้การสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment
23 พ.ย. 2566
163
0
ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ที่ได้ให้การสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ส่งมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ให้การสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment of Government Contractors : ITAGC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีส่วนร่วมในการบูรณาการในการประเมิน ITAGC จากคู่ค้าคู่สัญญาตามแผนงานบูรณาการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของกรมชลประทาน 

ตกลง