เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมให้การต้อนรับนายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2567 และประชุมสมาคมปลานิลไทยสัญจรภาคใต้
19 เม.ย. 2567
64
0
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมให้การต้อนรับนายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2567 และประชุมสมาคมปลานิลไทยสัญจรภาคใต้

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอุดมกียรติ เกิดสม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับนายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 และประชุมสมาคม ปลานิลไทยสัญจรภาคใต้ ณ บ้านสวนอิงนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยสมาคม ปลานิลไทย เพื่อเชื่อมโยงส่งเสริมการทำงานร่วมกันของเกษตรกรทุกภาคส่วน ในการเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงปลานิลด้านการตลาด และด้านบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตปลานิลคุณภาพเพื่อการส่งออก

ตกลง