ประชุมจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
19 เม.ย. 2567
24
0
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร นางสาวสุกัญญา จัตตุพรพงษ์ เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีเรื่องเพื่อพิจารณา คือ การพิจารณาข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในภาพรวมของแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ข้อเสนอ 2 โครงการ จังหวัดเพชรบุรี คือ 1. โครงการสำคัญที่มีความพร้อมและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000,000 บาท 2. โครงการสำคัญที่เป็นความต้องการของภาคีการพัฒนา (กรอ.) จำนวน 52 โครงการ งบประมาณ 15,982,026,751 บาท และมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมด้วย โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประชุมจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
ประชุมจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ตกลง