รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงและการดัดแปรสภาพอากาศ
19 เม.ย. 2567
14
0
ที่มา : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงและการดัดแปรสภาพอากาศ
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงและการดัดแปรสภาพอากาศ
ตกลง