เล่มเมนูอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูรายได้ให้แก่เกษตรกร
19 เม.ย. 2567
50
130
เล่มเมนูอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูรายได้ให้แก่เกษตรกร
เล่มเมนูอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูรายได้ให้แก่เกษตรกร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะทำงานการสร้างเมนูอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูรายได้ให้แก่เกษตรกร ได้จัดทำเล่มเมนูอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูรายได้ให้แก่เกษตรกร ขึ้นเพื่อสร้างแนวทางการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่มีหนี้สิน ปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรกรรมรูปแบบเดิมๆ ให้สามารถลดต้นทุน หรือเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ขยายโอกาสสร้างรายได้จากการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต รวมทั้งเป็นช่องทางสร้างอาชีพใหม่ๆ ให้กับเกษตรกรที่นอกเหนือจากการผลิตเดิมที่ทำอยู่แล้ว

ตกลง