ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2567
20 เม.ย. 2567
21
0
ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ
ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 20 เมษายน 2567 พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2567 ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คราวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านการเกษตรพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง นางสาวชนานาถ สกุลสมบัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด รวมทั้งผู้นำเกษตรกรและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์และสภาพปัญหาในพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบางบ่อ สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญและแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้

         1. ปัญหาค่าความเค็มน้ำในคลอง ให้กรมชลประทานเร่งไล่น้ำเค็มทั้งระบบ ให้จังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย​เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​นำงบประมาณมาช่วยเหลือการเร่งสูบน้ำเค็มในคลองสาขาออกจากพื้นที่ และให้กรมพัฒนาที่ดินผลิตน้ำหมัก พ.ด.6 เพื่อบำบัดน้ำในคลองที่ได้รับผลกระทบ

        2. ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ให้กรมการข้าวเจรจากับโรงสีข้าวให้รับซื้อข้าวโดยให้ราคาตามคุณภาพข้าวและประสานโรงสีข้าวภายนอกจังหวัดตั้งจุดรับซื้อข้าวในพื้นที่ และให้กรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการสนับสนุนการไถกลบตอซัง

        3. ปัญหาต้นทุนราคาอาหารปลาสูง ให้กรมประมงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจรจากับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยให้ลดราคาอาหารสัตว์น้ำ และให้สำนักงานประมงจังหวัดประสานกลุ่มแปลงใหญ่ให้เข้าถึงบริษัทอาหารสัตว์น้ำโดยตรง พร้อมจัดทำโครงการผลิตอาหารสัตว์ราคาถูกคุณภาพสูง

ตกลง