ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 132 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2 ก.พ. 2567
2,547
0
ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 132 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 132 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกระดับในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 1 เมษายน 2567 ครบรอบ 132 ปี นั้น
          คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานที่มีผู้ส่งเข้าประกวดประกอบด้วย กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมการข้าว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงและสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 47 ราย เรียบร้อยแล้ว เห็นพ้องให้ผลงานของ นางสาวศิริวรรณ ยิ้มช้อย เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ สำหรับการประกวดในครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ด้วย

ตกลง