ตกลง
ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สามารถก้าวหน้าไปถึงระดับทรงคุณวุฒิ หรือไม่
9 ก.พ. 2560
421
0

การพิจารณาว่าตำแหน่งประเภทวิชาการใดจะมีความก้าวหน้าหรือเติบโตถึงระดับทรงคุณวุฒิได้นั้น มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งว่าได้กำหนดความก้าวหน้าของตำแหน่งดังกล่าวถึงระดับนั้น (ทรงคุณวุฒิ) หรือไม่ และ
2. พิจารณาถึงลักษณะงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานตามหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งและการประเมินค่างานที่ ก.พ. กำหนด และ
3. ผู้ดำรงตำแหน่งจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดด้วย