ตกลง
การกระจายอำนาจให้ส่วนราชการบริหารตำแหน่งได้เองนั้น หมายความว่าอย่างไร
9 ก.พ. 2560
381
0

การกระจายอำนาจให้ส่วนราชการบริหารตำแหน่ง หมายถึง อำนาจในการกำหนดตำแหน่ง ทั้งในเรื่องของจำนวน ประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง ซึ่งเคยเป็นอำนาจของ ก.พ. ได้ถูกกระจายให้เป็นอำนาจของ อ.ก.พ.กระทรวง ดังนั้น อ.ก.พ.กระทรวง จะมีอำนาจหน้าที่เป็นคณะพิจารณากำหนดตำแหน่งในส่วนราชการของกระทรวงนั้นๆ ได้เอง โดย ก.พ. จะทำหน้าที่เพียงกำหนดกรอบหลักเกณฑ์และวิธีการ เช่น กรอบค่าใช้จ่ายด้านบุคคล และส่วนราชการจะนำหลักเกณฑ์นั้นไปปฏิบัติตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารของส่วนราชการสามารถบริหารกำลังคนได้เองตามความต้องการและกรอบวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ของแต่ละส่วนราชการนั้น