ตกลง
การยกเลิก “ซี” และการแยกประเภทตำแหน่ง จะให้ผลดีแก่ข้าราชการอย่างไร
9 ก.พ. 2560
392
0

การยกเลิก “ซี” จะช่วยแก้ปัญหาการยึดติดกับ “ซี” ของข้าราชการส่วนข้าราชการจะบริหารตามตำแหน่งได้อย่าแท้จริง โดยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับตัวเลข เช่น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการกอง รองอธิบดี ความก้าวหน้าของข้าราชการจะไม่ถูกกำหนดด้วยตัวเลขหรือ “ซี” แต่จะขึ้นอยู่กับผลงานและสมรรถนะที่สามารถแสดงออกมาให้ปรากฏได้อย่าแท้จริง โดยข้าราชการไม่จำเป็นขอปรับ “ซี” กันบ่อยครั้ง เพราะช่วงเงินเดือนกว้างขึ้นกว่าเดิมตามค่าของงาน นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดอัตราเงินเดือนของตำแหน่งแต่ละประเภท และแต่ละระดับให้ต่างกันได้ตามค่างานและอัตราตลาดได้อย่างคล่องตัวอีกด้วย